Equip Directiu
MIQUEL SASTRE GÓMEZ
Director

Principalment s'encarrega de:

 • Representar al centre davant les altres institucions.
 • La direcció, orientació i supervisió de l’aplicació de la programació general anual (PGA)
 • Garantir el compliment de les lleis i les altres disposicions vigents
 • Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre
 • Coordinació de l’elaboració de la proposta de projecte educatiu de centre (PEC)
 • Promoure la innovació educativa amb la col·laboració del claustre i comunitat educativa.
 • Participar i promoure la participació del professorat en activitats de formació.
 • Distribuir entre el professorat tasques de gestió i coordinació docent
 • Signar convenis de col·laboració entre empreses i entitats
 • Gestió de permisos i llicències del personal
 • Gestió i manteniment correcte de les instal·lacions del centre
ARTUR MOLL CAMPS
Cap d'estudis

Principalment s'encarrega de:

 • La plantilla de professorat de FP
 • L'admissió de nous alumnes a FP
 • La confecció dels horaris
 • Gestionar els problemes disciplinaris dels alumnes
 • Controlar el compliment de l’horari i les guàrdies del professorat
 • La coordinació de les tutories d'FP
 • Donar assessorament i suport al professorat en aspectes curriculars.
MARIA ROIG ADROVER
Secretària

Principalment s'encarrega de:

 • La gestió econòmica del centre
 • L'elaboració i assignació dels pressuposts
 • La gestió de compres
 • L'autorització i el pagament de factures
 • La gestió econòmica de programes i justificació dels mateixos
 • La gestió del programa formatiu de centre
 • La gestió administrativa i documental de centre.
 • Supervisar els processos de matrícula.
 • L'expedició de certificats
MARÍA JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ
Cap d'estudis adjunt (matí - FPB)

Principalment s'encarrega de:

 • Gestionar els problemes disciplinaris dels alumnes
 • Dur el control del compliment de l’horari i guàrdies
 • La coordinació de les tutories FPB
 • La gestió del personal de neteja
 • Coordinar el projecte ONG
LAURA CHECCONI CELIÀ
Cap d'estudis adjunt (horabaixa - C.P.)

Principalment s'encarrega de:

 • Gestionar els problemes disciplinaris dels alumnes
 • Actuar com enllaç de les funcions de la Secretaria (durant l'horabaixa)
 • Controlar el compliment de l’horari i les guàrdies
MARIA ANTÒNIA CARBONELL CRESPÍ
Coordinadora FP

Principalment s'encarrega de:

 • Forjar i mantenir relacions amb les empreses
 • Coordinar la Formació amb Centres de Treball (FCT)
 • Coordinar la modalitat intensiva de FP.
 • Dur la gestió documental del centre (CIFP)