Llista definitiva d’Admesos i Matrícula FP_setembre

MATRÍCULA D’FP  SETEMBRE

Matrícula ordinària segona fase  –  Del 21 al 22 de setembre
Matrícula d’adjudicacions de vacants – Del 27 de setembre al 16 d’octubre

En aquest procés s’hi han de matricular les persones que han obtingut plaça a l’IES Llucmajor – CIFP Pere de Son Gall a les llistes definitives i que el curs 23/24 han de cursar PRIMER CURS o SEGON CURS al centre havent cursat primer a un altre centre. També participaran en aquest procés l’alumnat a qui se li hagi adjudicat una plaça per part d’escolarització a partir del 27 de setembre.  

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

1r.
Assegura’t que has estat ADMÉS/A a l’IES Llucmajor – CIFP Pere de Son Gall
Consulta les llistes definitives 

Llistes d’espera: 

2n. 

 

Fes el pagament de la quota de matrícula

Revisa quina quantia et pertoca pagar i fes l’ingrés amb l’opció 1, 2 o 3

INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA A PAGAR La quota depèn dels estudis que es cursin i de si et matricules a tot el curs complet o només a algún mòdul. Les quotes inclouen: assegurança escolar, material fungible d’ús general, material didàctic dels departaments 

QUOTA PER CURS COMPLET
Estudis Quota normal   Quota reduïda per a famílies nombroses i/o monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de l’IMAS) 
FPBàsica 37 €  23 €
Grau Mitjà 53 €   37 € 
Grau Superior 91 €  76 € 

 

QUOTA PER MÒDUL 
Estudis Quota normal Quota reduïda per a famílies nombroses i/o monoparentals (s’ha d’acreditar amb el carnet de l’IMAS) 
Preu unitari per mòdul Preu unitari per mòdul
FPBàsica 7,40 €  4,40 € 
Grau Mitjà 10,60 €  7,60 € 
Grau Superior 18,20 €  15,20 € 

En el cas de només matricular-se a alguns mòduls, heu de pagar la quota per mòdul pel número de mòduls a què vos matriculau. 

Opció 1: Ingrés per transfarència bancària 
  • Número de compte: ES66 2100 0052 1502 0009 9003. 
  • Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 23/24 
  • Import: el que figura a la taula anterior. 
  • Si demana un codi, heu de posar  0812129.
  • Guardau el justificant de pagament
Opció 2

Ingrés al caixer la Caixa

  • Inseriu la targeta de dèbit o crèdit. 
  • Triau l’opció “pagaments, impostos i devolucions”. 
  • Introduïu el vostre PIN
  • Triau l’opció “operar amb codi de barres” i escanejau el codi de barres.
  • Introduïu l’import a pagar segons el quadre anterior. 
  • Introduïu Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 23/24
  • Confirmau l’operació i recolliu els justificants.

Nota: no cal ser clients de l’entitat bancària, no es cobra comissió per l’operació. 

Opció 3: pagament online amb targeta 
 • Accediu al següent enllaç: https://bit.ly/pagamentonlinetargeta 
 • Concepte: Nom i llinatges de l’alumne/a + curs 23/24 
 • Import: el que figura a la taula anterior. 
 • Guardau el justificant de pagament
3r.
Emplena tota la documentació per la matrícula  i preparau la documentació a adjuntar

 

 • Documentació a aportar (tothom):  
  • DNI de l’alumne/a
  • Targeta sanitària de l’alumne/a
  • Justificant de pagament de la matrícula 
  • En el cas d’alumnes menors d’edat: DNI dels progenitors/es – tutor/es que emplenen la sol·licitud. 
 • Altra documentació adicional (només casos especials)
  • En els casos de famílies nombroses i/o monoparentals, cal enviar també el carnet de l’IMAS que ho acrediti.

Nota: En el cas de què vos matriculeu només a alguns mòduls cal enviar informar al personal de secretaria en el moment de la matrícula.  

4t.  

Presentar la documentació 
La documentació de matrícula la podeu presentar per una de les següents opcions:

 • Opció 1: Via online, enviant tota la documentació den els casos de què es matriculin només a alguns mòduls, cal enviar a matricula@iesllucmajor.org el nom dels mòduls a què es vol matricular.
 • Opció 2: personalment a la secretaria del centre (planta baixa edifici A).

Per a dubtes o aclariments, contactau amb la secretaria del centre. 971 660004 – matricula@iesllucmajor.org