Mòduls CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Mòduls 1er Curs (100h a Empresa)

Electrotècnia (mòdul de suport)
6h setmanals

Electrònica (mòdul de suport)
3h setmanals

Automatismes Industrials
7h setmanals

Instal·lacions
Elèctriques d’Interior
7h setmanals

Itinerari personal
per a l’ocupabilitat I
7h setmanals

Digitalització aplicada
als sectors productius
1h setmanal

Anglès Professional
3h setmanals

Mòduls 2on Curs

Instal·lacions de Distribució
6h setmanals

Manteniment de Màquines Elèctriques
6h setmanals

Instal·lacions Domòtiques
6h setmanals

Instal·lacions Solars Fotovoltàiques
3h setmanals

Infraestructures de Telecomunicació en Habitatges - 6h setmanals

Empresa i Iniciativa Emprenadora
3h setmanals