Mòduls CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Mòduls 1er Curs

Electrotècnia (mòdul de suport)
6h setmanals

Electrònica (mòdul de suport)
3h setmanals

Automatismes Industrials
9h setmanals

Instal·lacions Elèctriques d’Interior
9h setmanals

Formació i Orientació Laboral
3h setmanals

Mòduls 2on Curs

Instal·lacions de Distribució
6h setmanals

Manteniment de Màquines Elèctriques
6h setmanals

Instal·lacions Domòtiques
6h setmanals

Instal·lacions Solars Fotovoltàiques
3h setmanals

Infraestructures de Telecomunicació en Habitatges - 6h setmanals

Empresa i Iniciativa Emprenadora
3h setmanals