CFGM Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

2
Cursos
2000 h
Lectives
500-700 h
Empresa
Matins
DL-DV
Objectius

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de replantejar les instal·lacions d’acord amb la documentació tècnica per a garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d’altres contingències.

Podràs muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació, en condicions de qualitat i seguretat, assegurant el seu funcionament, aplicar tècniques de mecanitzat i unió per al manteniment i muntatge d’instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. Mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries de les instal·lacions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.

També podràs localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat requerida i reparar, mantenir i substituir equips i elements en les instal·lacions, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient per a assegurar o restablir les condicions de funcionament.

Accés directe:

 Estar en possessió del títol d’ESO.

 Haver superat FP1 (qualsevol branca).

Haver aprovat 2n BUP.

Haver aprovat FP Bàsica.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI

Aquest professional exerceix la seva activitat en les empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització tant en el sector de l’edificació i obra civil com en el sector industrial.

Podràs treballar de:

 Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials, en processos industrials, d’equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials, en processos industrials, d’equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Muntador d’equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Reparador d’equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

  • Els alumnes de Grau Mitjà d’Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització seran capaços d’instal·lar, muntar, mantenir i reparar equips frigoristes a instal·lacions comercials, en procesos comercials o en xarxes de distribució. També podràs localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats.

El cicle dona accés als següents estudis:

 Un altre cicle formatiu de grau mitjà.

 Cicle de grau superior.

Batxillerat.

Cursos d’especialització profesional.

PRIMER CURS (100h a Empresa)   SEGON CURS (400-600h a Empresa)  
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Màquines i equips tèrmics 7 h Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 5 h
Tècniques de muntatge d’instal·lacions 8 h Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial 5 h
Instal·lacions elèctriques i automatismes 8 h Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials 6 h
Digitalització aplicada als sectors productius 1 h Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció 8 h
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 3 h Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 1 h
Anglès professional 3 h Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 2 h
Projecte intermodular 1 h
Mòdul optatiu 2 h
PRIMER CURS   SEGON CURS  
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Màquines i equips tèrmics 7 h Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 6 h
Tècniques de muntatge d’instal·lacions 9 h Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial 6 h
Instal·lacions elèctriques i automatismes 9 h Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials 9 h
Empresa e iniciativa emprenedora 2 h Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció 9 h
Formació i Orientació Laboral 3 h Formació en centres de treball   400 h/ Tercer trimestre

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Mòduls del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…