CFGS Administració i Finances – Intensiva

2
Cursos
1300 h
Lectives
15 mesos
Empresa

Matins

DL-DV
Què aprendré?

Aquest cicle té com a finalitat formar professionals tècnics que sàpiguen adaptar-se a les noves necessitats gerencials com a conseqüència de les innovacions tecnològiques, i que siguin capaços d’organitzar i realitzar l’administració i la gestió de personal de les operacions econòmico- financeres i de la informació i de donar assessorament a clients o usuaris tant a l’àmbit públic com a privat segons la dimensió i l’activitat de l’empresa i l’organisme i d’acord amb els objectius marcats, amb les normes internes establertes per la normativa vigent.

Com funciona la modalitat intensiva?

La formació professional intensiva és una formació en la qual combines les classes al centre educatiu amb l’adquisició d’experiència professional remunerada a una empresa.

En aquesta modalitat, la distribució horaria setmanal varia al llarg del curs per tractar de compatibilitzar lo millor possible el temps dedicat a les activitats formatives al centre educatiu amb les dedicades a l’empresa. En aquest Cicle Formatiu queda de la següent manera: 

Accés directe:

Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

  • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores*.
  • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral*.
  • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.

* Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.

Més informació relevant sobre el procés d’admissió aquí.

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa. Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa, o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral, estudi de projectes, entre altres.

Podràs treballar de:

Administratiu d’oficina.

Administratiu comercial.

Administratiu financer.

Administratiu comptable.

Administratiu de logística.

Administratiu de banca i d’assegurances.

Administratiu de recursos humans.

Administratiu de l’Administració pública.

Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.

Tècnic en gestió de cobraments.

Responsable d’atenció al client

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa. Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa, o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral, estudi de projectes, entre altres.

Podràs treballar de:

Administratiu d’oficina.

Administratiu comercial.

Administratiu financer.

Administratiu comptable.

Administratiu de logística.

Administratiu de banca i d’assegurances.

Administratiu de recursos humans.

Administratiu de l’Administració pública.

Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.

Tècnic en gestió de cobraments.

Responsable d’atenció al client

El cicle dona accés als següents estudis:

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.

Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Cursos d’especialització professional.

PRIMER CURS   SEGON CURS  
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial 3 h Gestió de Recursos Humans 5 h
Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa 3 h Gestió Financera 6 h
Ofimàtica i Processos de la Informació (Impartit en àngles) 8 h Comptabilitat i Fiscalitat 6 h
Procés Integral de l’Activitat Comercial 4 h Gestió Logística i Comercial 4 h
Comunicació i Atenció al Client 5 h  Simulació Empresarial 9 h
 Anglès 4 h Formació en centres de treball   400 h/ Tercer trimestre
Formació i Orientació Laboral 3 h