CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica – Intensiva

2
Cursos
1300 h
Lectives
15 mesos
Empresa

Horabaixes

DL-DV
Què aprendré?

A configurar i avaluar l’eficiència d’instal·lacions d’energia i aigua en edificis, secundant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis.

Quan acabis els estudis, seras capaç de:

 • Configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar el seu muntatge i manteniment.
 • Determinar el rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació en edificis.
 • Elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació incorporant sistemes d’estalvi energètic.
 • Aplicar procediments i programes per a realitzar la qualificació i certificació energètica d’edificis.
 • Elaborar informes sobre el comportament tèrmic d’edificis.
 • Avaluar el consum de l’aigua en els edificis i proposar alternatives d’estalvi i d’ús eficient.
 • Formalitzar propostes d’instal·lacions solars responent a les necessitats energètiques dels clients.
 • Elaborar informes, memòries tècniques, plans i pressupostos de projectes d’instal·lacions solars tèrmiques.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per a dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Com funciona la modalitat intensiva?

La formació professional intensiva és una formació en la qual combines les classes al centre educatiu amb l’adquisició d’experiència professional remunerada a una empresa.

En aquesta modalitat, la distribució horaria setmanal varia al llarg del curs per tractar de compatibilitzar lo millor possible el temps dedicat a les activitats formatives al centre educatiu amb les dedicades a l’empresa. En aquest Cicle Formatiu queda de la següent manera: 

Si l’any en què et matricules tens 16 o més, o els compleixes dins l’any d’inici de la matrícula, pots accedir a l’FP Intensiva si a més a més, compleixes aquests altres requisits:

 1. No tens qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estius.
 2. Estàs inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació en el moment de la contractació.
 3. Compleixes un dels següents requisits, necessaris per matricular-te en un grau superior:
Accés directe:

Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.

Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà)

Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

 Amb una prova d’accés:

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).

Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores*.
 • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral*.
 • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.

* Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.

Més informació relevant sobre el procés d’admissió aquí.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector energètic, en institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques, així com en empreses dedicades a realitzar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar en edificis.

Podràs treballar de:

Eficiència energètica d’edificis.

Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis.

Comercial d’instal·lacions solars.

Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Gestor energètic.

Promotor de programes d’eficiència energètica.

Els alumnes de Grau Superior d’Eficiència Energética i Energia Solar Tèrmica seran capaços de configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar el seu muntatge i manteniment, determinar el rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació en edificis, elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació incorporant sistemes d’estalvi energètic.

També seràn capaços d’aplicar procediments i programes per a realitzar la qualificació i certificació energètica d’edificis, elaborar informes sobre el comportament tèrmic d’edificis, avaluar el consum de l’aigua en els edificis i proposar alternatives d’estalvi i d’ús eficient, formalitzar propostes d’instal·lacions solars responent a les necessitats energètiques dels clients i elaborar informes, memòries tècniques, plans i pressupostos de projectes d’instal·lacions solars tèrmiques.

El cicle dóna accés als següents estudis:

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.

Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Cursos d’especialització professional.

PRIMER CURS
 
SEGON CURS
 
MòdulsHores setmanalsMòdulsHores setmanals
Eficiència energètica d’instal·lacions

4 h

Processos de muntatge d’instal·lacions10 h
Equips i instal·lacions tèrmiques7 hConfiguració d’instal·lacions solars tèrmiques8 h
Certificació energètica d’edificis6 hGestió eficient de l’aigua en edificació4 h
Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua6 hRepresentació gràfica d’instal·lacions5 h
Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmica4 hEmpresa i iniciativa emprenedora 3 h
Formació i orientació laboral3 h  

Mòduls del Cicle

Informació dels mòduls: Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar