CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

2
Cursos
2000 h
Lectives
500-700 h
Empresa
Horabaixes
DL-DV
Què aprendré?

A configurar i avaluar l’eficiència d’instal·lacions d’energia i aigua en edificis, secundant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis.

Quan acabis els estudis, seras capaç de:

 • Configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar el seu muntatge i manteniment.
 • Determinar el rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació en edificis.
 • Elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació incorporant sistemes d’estalvi energètic.
 • Aplicar procediments i programes per a realitzar la qualificació i certificació energètica d’edificis.
 • Elaborar informes sobre el comportament tèrmic d’edificis.
 • Avaluar el consum de l’aigua en els edificis i proposar alternatives d’estalvi i d’ús eficient.
 • Formalitzar propostes d’instal·lacions solars responent a les necessitats energètiques dels clients.
 • Elaborar informes, memòries tècniques, plans i pressupostos de projectes d’instal·lacions solars tèrmiques.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per a dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Accés directe:
Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat. Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental. Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP). Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà) Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics. Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU). Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 Amb una prova d’accés:
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic). Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector energètic, en institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques, així com en empreses dedicades a realitzar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar en edificis.

Podràs treballar de:

Eficiència energètica d’edificis.

Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis.

Comercial d’instal·lacions solars.

Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

Gestor energètic.

Promotor de programes d’eficiència energètica.

 • Els alumnes de Grau Superior d’Eficiència Energética i Energia Solar Tèrmica seran capaços de configurar instal·lacions solars tèrmiques i gestionar el seu muntatge i manteniment, determinar el rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació en edificis, elaborar propostes de millora de l’eficiència d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació incorporant sistemes d’estalvi energètic.

  També seràn capaços d’aplicar procediments i programes per a realitzar la qualificació i certificació energètica d’edificis, elaborar informes sobre el comportament tèrmic d’edificis, avaluar el consum de l’aigua en els edificis i proposar alternatives d’estalvi i d’ús eficient, formalitzar propostes d’instal·lacions solars responent a les necessitats energètiques dels clients i elaborar informes, memòries tècniques, plans i pressupostos de projectes d’instal·lacions solars tèrmiques.

El cicle dóna accés als següents estudis:

Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord a la normativa vigent.

Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)

Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Cursos d’especialització professional.

PRIMER CURS (100h a Empresa)
 
SEGON CURS (400-600h a Empresa)
 
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Equips i instal·lacions tèrmiques 5 h Eficiència energètica d’instal·lacions 8 h
Processos de muntatge d’instal·lacions 6 h Certificació energètica 7 h
Representació gràfica d’instal·lacions 3 h Gestió eficient de l’aigua en edificació 4 h
Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques 5 h Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques 4 h
Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua 4 h Projecte intermodular 1 h
Anglès professional 3 h Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 1 h
Digitalització aplicada als sectors productius 1 h Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 2 h
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 3 h Mòdul optatiu 2 h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès 2 h Horari reservat per al mòdul impartit en anglès 1 h
PRIMER CURS (100h a Empresa)
 
SEGON CURS (400-600h a Empresa)
 
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Equips i instal·lacions tèrmiques 5 h Eficiència energètica d’instal·lacions 8 h
Processos de muntatge d’instal·lacions 6 h Certificació energètica 7 h
Representació gràfica d’instal·lacions 3 h Gestió eficient de l’aigua en edificació 4 h
Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques 5 h Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques 4 h
Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua (Impartit en anglès) 4 h Projecte intermodular 1 h
Anglès professional 3 h Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 1 h
Digitalització aplicada als sectors productius 1 h Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 2 h
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 3 h Mòdul optatiu 2 h
Horari reservat per al mòdul impartit en anglès 1 h

Informació del Mòduls​

Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Resum del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…