CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

2
Cursos
1600 h
Lectives
400 h
Empresa
Horabaixes
DL-DV
Objectius

Aquest cicle té com a finalitat formar professionals tècnics que sàpiguen:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant-los segons les necessitats del client.
 • Instal·lar i configurar els sistemes i protocols de seguretat en sistemes, serveis i aplicacions.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desenvolupament i desplegament d’aplicacions.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, emprant eines específiques i complint els requeriments establerts.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil emprant llibreries i tècniques de programació específiques.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.
 • Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat.
Accés Directe si demostres:
 • Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat (Els que hagin fet la modalitat “Ciencies i Tecnología” tenen preferencia damunt les altres modalitats).
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent).
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol titulació universitària o equivalent.
Accés mitjançant prova (per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors):
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevol mida, tant per compte d’altre com per compte propi, exercint la seva feina a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres; aplicacions desenvolupades i implantades en diferents entorns com intranet, extranet i internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

En acabar els estudis podràs fer feina desenvolupant

 • Aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Aplicacions de propòsit general.
 • Aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Al acabar aquest cicle tindràs accés als següents estudis:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les proves d’avaluació de batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals).
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.
PRIMER CURS (100h a Empresa)   SEGON CURS (400-600h a Empresa)  
Mòduls Hores setmanals Mòduls Hores setmanals
Llenguatges de marques i Sistemes de Gestió de la Informació * 5 h Accés a dades 5 h
Sistemes informàtics 4 h Desenvolupament d’interfícies (Impartit en anglès) 5 h
Bases de dades (Impartit en anglès) 7 h Programació multimèdia i dispositius mòbils 5 h
Programació 7 h Programació de serveis i processos 3 h
Entorns de desenvolupament 3 h Sistemes de gestió empresarialr 3 h
Digitalització aplicada als sectors productius 1 h Projecte intermodular 1 h
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 3 h Anglès professional 3 h
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 2 h
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 1 h
Mòdul optatiu 2 h

* Mòdul de support (no se pot passar al següent curs amb el mòdul suspés)

PRIMER CURS (100h a Empresa) SEGON CURS (400-600h a Empresa)
Sistemes Informàtics (5h/setmanals) Accés a Dades  (6h/setmanals)
Bases de Dades (5h/setmanals) Desenvolupament d’Interfícies (6h/setmanals)
Programació (7h/setmanals) Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (4h/setmanals)
Llenguatges de marques i Sistemes de Gestió de la Informació * (4h/setmanals) Programació de Serveis i Processos (4h/setmanals)
Entorns de Desenvolupament (3h/setmanals) Sistemes de Gestió Empresarial (5h/setmanals)
 Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals) Empresa i Iniciativa Emprenedora (3h/setmanals)
Anglès (3h/setmanals) Anglès (2h/setmanals)
  Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (40h/Tercer Trimestre)
  Formació en centres de treball (400h/Tercer Trimestre)
SEGON CURS  
Mòduls Hores setmanals
Accés a Dades 6 h
Desenvolupament d’Interfícies 6 h
Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils 4 h
Programació de Serveis i Processos 4 h
Sistemes de Gestió Empresarial 5 h
Empresa i Iniciativa Emprenedora 3 h
Anglès 2 h
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 40h (Tercer Trimestre)
Formació en centres de treball 400h (Tercer Trimestre)

Informació del Mòduls​

Continguts, Temporalització, Avaluació i Materials a utilitzar

Resum del Cicle

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…