CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (Intensiva)

2
Cursos
1300 h
Lectives
15 mesos
Empresa

Matins

DL-DV
Què aprendré?

Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Quan acabis els estudis, seras capaç de:

 • Configurar i calcular instal·lacions i equips.
 • Muntar els elements components de xarxes de distribució de baixa tensió i elements auxiliars.
 • Muntar els equips i canalitzacions associats a les instal·lacions elèctriques i automatitzades i infraestructures de telecomunicacions en edificis.
 • Instal·lar i mantenir màquines elèctriques rotatives i estàtiques
 • Mantenir i reparar instal·lacions i equips.
 • Establir la logística associada al muntatge i manteniment.
 • Elaborar pressupostos, documentació tècnica i documentació administrativa.
 • Verificar el funcionament de la instal·lació.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per a dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

La formació establerta en el conjunt de mòduls professionals del Títol garanteix el nivell de coneixement exigit en el carnet d’Instal·lador Autoritzat en baixa tensió, tant en la Categoria bàsica com en la d’especialista.

Com funciona la modalitat intensiva?

La formació professional intensiva és una formació en la qual combines les classes al centre educatiu amb l’adquisició d’experiència professional remunerada a una empresa.

En aquesta modalitat, la distribució horaria setmanal varia al llarg del curs per tractar de compatibilitzar lo millor possible el temps dedicat a les activitats formatives al centre educatiu amb les dedicades a l’empresa. En aquest Cicle Formatiu queda de la següent manera: 

Més Informació
Si l’any en què et matricules tens 16 o els compleixes dins l’any d’inici de la matrícula, pots accedir a l’FP Intensiva si a més a més, compleixes aquests altres requisits:
 1. No tens qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estius.
 2. Estàs inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació en el moment de la contractació.
 3. Compleixes un dels següents requisits, necessaris per matricular-te en un grau mitjà:
Accés directe:
Estar en possessió del títol d’ESO. Haver superat FP1 (qualsevol branca). Haver aprovat 2n BUP. Haver aprovat FP Bàsica.
 Amb una prova d’accés:
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova). Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 Alumnes que han aprovat 1r de qualsevol PQPI
 • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores*.
 • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral*.
 • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.

* Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.

Més informació relevant sobre el procés d’admissió aquí.

Aquests professionals tenen capacitats en el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Podràs treballar de:

Instal·lador/a-mantenidor/a electricista.

 Electricista de construcció.

Electricista industrial.

 Electricista de manteniment.

Instal·lador/a-mantenidor/a de sistemes domòtics.

Instal·lador/a-mantenidor/a d’antenes.

Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis d’habitatges.

Instal·lador/a-mantenidor/a d’equips i instal·lacions telefòniques.

Muntador/a d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

 • Els alumnes de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques seran capaços de muntar, operar  i mantenir: equips i instal·lacions de mitjana i baixa tensió., antenes de radio i TV, telefonia i megafonia, energia solar, seguretat en edificis, instal·lacions automàtiques i màquines elèctriques. Consultar i elaborar documentació tècnica i administrativa en l’àmbit de la seva competència.

El cicle dona accés als següents estudis:

 Un altre cicle formatiu de grau mitjà.

 Cicle de grau superior.

Batxillerat.

Cursos d’especialització profesional.