FPB Electricitat i Electrònica

2
Cursos
1760 h
Lectives
240 h
Empresa

Matins

DL-DV
Què es la Formació Professional Bàsica?

Has acabat segon de l’ESO i has perdut la motivació per a continuar estudiant. T’agradaria aprendre un ofici però vols rebre una formació molt pràctica, que se centri en ensenyar-te les habilitats professionals que t’interessen.

El principal objectiu de la FP bàsica és ajudar-te al fet que no abandonis la teva formació i reorientar-la cap a objectius que vagin més amb tu. La falta d’estudis és una de les causes per les quals molts joves es troben en l’atur. Si t’especialitzes en un camp professional, tens més possibilitats d’accedir al mercat laboral.

Quan finalitzis, tindràs una titulació i, si li has enxampat el gust als estudis, res impedirà que els continuïs cap a una titulació superior.

És a dir, l’FP bàsica no és per a mals estudiants, sinó per a joves que volen seguir un camí professional amb la possibilitat sempre de continuar avançant si ho desitgen.

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

  • Tenir compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
  • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
  • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

La superació d’un Cicle de Formació Bàsica permet l’obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El títol de Tècnic Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà així com també l’obtenció del graduat en ESO si es realitza la prova final o revàlida de la ESO.

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, habitatges, oficines, locals comercials i industrials, supervisat per un nivell superior i estant regulada l’activitat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i per la Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.

 • Podràs treballar de:
  • Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits.
  • Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics.
  • Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació.
  • Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques.
  • Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica.
  • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics

Un cicle formatiu de grau mitjà.

Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives. Marítim-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.