FPGB Manteniment d’habitatges

2
Cursos
1500 h
Lectives
500 h
Empresa

Matins

DL-DV
Què és la Formació Professional de Grau Bàsic?

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una durada de dos anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els que fins ara es qualificaven com a PQPI (programes de qualificació professional inicial).

Les característiques pedagògiques s’adapten a les característiques específiques de l’alumnat. S’hi fomenta el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional. 

Per accedir a aquests cicles s’han de tenir, almenys, 15 anys (fets o que es facin durant l’any en curs) i no superar els 17.
S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent d’ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l’alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.
S’ha d’haver cursat tercer d’ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s’hi podrà accedir havent cursat segon d’ESO.
Model de consell orientador

La superació d’un Cicle de Formació de Grau Bàsic permet l’obtenció del Títol Professional Bàsic de la família corresponent, com també d’una qualificació de Nivell 1 del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

El Títol Professional Bàsic permet l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà així com l’obtenció del graduat en ESO.

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en grans, mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes mecànics i electromecànics, així com al muntatge i manteniment d’instal·lacions de lampisteria, calefacció i climatització.

 • Podràs treballar de:
  • Ajudant de pintor/a.
  • Ajudant de manteniment d’instal·lacions electrotècniques.
  • Ajudant de Lampista/a.
  • Ajudant muntador/a d’equips de calefacció.
  • Ajudant mantenidor/a d’equips de calefacció.
  • Ajudant muntador/a d’equips de climatització.
  • Ajudant mantenidor/a d’equips de climatització.
  • Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d’aigua.
  • Muntador/a de mobles prefabricats de fusta o similars

Un cicle formatiu de grau mitjà.